لایو ها از جدید به قدیم (بالا به پایین)قرار گرفتند.

اسم و تاریخ لایو ها همراه با عکس مشخص شده.

کامنت فراموش نشه موآ😉💙


!!!It's been awile

1080P|1.7 GB

720P|818 MB

480P|438 MB

2022.07.18

신나는 금요일

1080P|445.54 MB

2022.07.15

🏙

1080P|625.36 MB

2022.07.10

Night in Chicago

1080P|382.81 MB

2022.07.08

콘서트 2일 전

1080P|478.31 MB

2022.06.30

신뢰즈

1080P|1.43 GB

2022.06.19

Make Ju-Gyu Laugh

1080P|885.68 MB

زیرنویس فارسی (اختصاصی سایت)

2022.06.17

🐰🐧🫒🍉🍎🍋Gumz

1080P|1.1 GB

زیرنویس فارسی (اختصاصی سایت)

2022.06.15

BEOMGYU and TAEHYUN's Gobble Up Bunsik Radio

1080P|904.05 MB

زیرنویس فارسی (اختصاصی سایت)

2022.06.12

형아즈🦊🐰

1080P|1.5 GB

زیرنویس فارسی (اختصاصی سایت)

2022.06.09

🎮The Essence of Games

1080P|618.12 MB

زیرنویس فارسی (اختصاصی سایت)

2022.05.29

Tattoo On Top of Fourth Finger

1080P|893.40 MB

زیرنویس فارسی (اختصاصی سایت)

2022.05.25

Thank You

1080P|151.23 MB

زیرنویس فارسی (اختصاصی سایت)

2022.05.22

🏆

1080P|217.51 MB

زیرنویس فارسی (اختصاصی سایت)

2022.05.20